Regulamin dla iqbattle.eu, iqbattle.eu/pl oraz innych usług iqbattle.

Niniejszy regulamin ustanawia związki pomiędzy właścicielem IQBattle.eu oraz użytkownikiem IQBattle, dla wszystkich krajów, w których usługa jest dostępna.

Właściciel IQBATTLE.EU (zwany dalej "administratorem") zarządza internetowym projektem IQBattle.eu (zwanym dalej "IQBattle"),
w którym odwiedzający stronę internetową (zwani dalej "użytkownikami") mogą uzyskać swoje IQ oraz IQ ich kraju oraz porównać je z uczestnikami z innych krajów.

Definicje:
IQ = Iloraz inteligencji, zdefiniowany w aktualnie zaakceptowanych dokumentach medycznych.
Test = Pary pytań i odpowiedzi z których prawdziwa jest tylko jedna z możliwych do wyboru.
Aktualna wersja testu dostępna jest pod adresem www.iqbattle.eu/pl/ i może być zmieniona w każdej chwili bez wcześniejszego informowania.
Aktualna wersja regulaminu dostępna jest pod adresem www.iqbattle.eu/pl/terms.php i również może być zmodyfikowana bez uprzedzenia a dokonany zmiany wchodzą w życie z dniem ogłoszenia.

2. Prawa i obowiązki uczestników:

Administrator:

* Ma prawo kontaktować się z użytkownikiem w dowolnym czasie wykorzystując dowolnych środek komunikacji i w dowolnym celu.
* Ma prawo zaoferować szczególne warunki dla jednego lub kilku użytkowników IQBattle
* Ma prawo zawiesić użytkownika w dowolnym momencie bez podania przyczyn.

Użytkownik:

* Ma prawo kontaktować się z administratorem
* Ma prawo zaprzestać używania IQBattle bez podania przyczyn.
* Musi stosować się do postanowień regulaminu IQ Battle.
* Po zapłacie, użytkownik ma prawo do otrzymania wyników (np. swojego poziomu IQ).
* W przypadku, gdy dostęp do jego wyników jest blokowany lub niedostępny, może skontaktować się z administratorem w celu rozwiązania problemu, jednak nie ma prawa domagać się zwrotu poniesionych opłat.
* Udzielając danych osobowych, zezwala administratorowi na dodanie ich do bazy danych oraz użycie w celu promocji testu.
* Administrator gwarantuje, że żadne informacje na temat użytkownika nie będą sprzedawane i zostaną usunięte z systemu na prośbę użytkownika.
* Rozpoczęcie testu przez użytkownika jest jednoznaczne z zatwierdzeniem niniejszego regulaminu

4. Odpowiedzialność w szczególnych przypadkach

Zarówno administrator jak i użytkownik są odpowiedzialni jedynie za zdarzenia i sytuacje na które mają jakikolwiek .

Administrator:

* jest odpowiedzialny za prawidłowe działanie IQBattle.eu
* nie jest odpowiedzialny za zdolność użytkownika do dokonania płatności

5. System płatności
System płatności opiera się na usłudze SMS. Cena i rodzaj płatności są zależne od kraju, w którym zamieszkuje użytkownik.
Jeżeli użytkownik wysyła SMS z wykorzystaniem sieci komórkowej innego kraju ponosi wyłączne ryzyko nie otrzymania kodu dostępu do swoich wyników.
Koszt usługi dla iqbattle.eu: 3 euro + VAT chyba, że określono inaczej dla kraju użytkownika.

6.Ochrona danych osobowych, prawa autorskie

Administrator ma prawo do analizowania zachowania użytkowników zaangażowanych w IQ Battle them do osób trzecich, wyłącznie jako rekord danych, który nie może być wstecznie łączony z żadna indywidualną osobą.

7. Pomoc


Kontakt w sprawie problemów technicznych:
Email: support@iqbattle.eu

Zatwierdzono i opublikowano 25 listopada 2010
Niniejszy regulamin obowiązuje od 25 listopada 2010.
Opublikowany przez IQBATTLE.EU (c) 2010-2011