Услови за iqbattle.eu, iqbattle.eu/uk и сите други услуги на iqbattle.

Со овие комерцијални услуги се уредува комерцијалниот однос меѓу сопственикот на IQBattle.eu и неговиот корисник, за секоја земја каде што е достапна оваа услуга


Сопственикот на IQBATTLE.EU (понатаму во тектстот „администратор“), го раководи интернет проектот IQBattle.eu (понатаму во текстот „IQBattle“) каде што посетителите на веб страната (понатаму во текстот „корисници“) можат да го дознаат нивниот IQ и оној на нивната држава и да го споредат со учесниците од другите земји.

Дефиниции:
IQ = Коефициент на интелигенција, како што е дефиниран во одобрените медицински документи.
Тест = прашалник со понудени одговри од кои само еден е точен.
Најнова верзија на тестот е достапна на www.iqbattle.eu/en/ и може да се ажурира без претходна најава.
Најновата верзија на условите за користење е достапна на www.iqbattle.eu/en/terms.php и исто така може да биде изменета без претходна најава, а сите промени да стапат во сила во моментот на нажурирање на документот.

2. Права и обврски на учесниците:

Администраторот:

* Има право да контактира со корисникот во секое време, на било кој начин и од било која причина.
* Има право да им понуди прилагодени услови за користење на еден или повеќе корисници на IQBattle
* Има право да суспендира некој корисник без најава и во било кое време.

Корисникот:

* Има право да контактира со Администраторот
* Има право да престане да го користи IQBattle без да наведе никаква причина.
* Должен е да ги почитува условите за користење на IQ Battle кои се на сила во било кое време.
* По плаќањето, корисникот има право да го добие резултатот (т.е. неговите бодови за IQ).
* Во случај пристапот до неговите резултати да е блокиран или одбиен, има право да контактира со Администраторот и да бара од него да го реши проблемот, но нема право да бара финансиски надомест
* Со давање на своите лични податоци, корисникот му дозволува на администраторот да ги внесе во базата на податоци и да ги употребува за промоција на тестот.
* Администраторот гарантира дека ниеден личен податок нема да биде продаден и на барање на корисникот ќе биде отстранет од системот.
* Корисникот ги прифаќа овие услови во моментот кога ќе го започне тестирањето.


4. Одговорност од индивидуални субјекти

И Администраторот и корисниците се одговорни само за настаните и ситуациите врз кои можат да влијаат со своите активности.

Администраторот:

* е одговорен за доброто функционирање на IQBattle.eu
* не е одговорен за можностите за плаќање на корисникот

5. Систем на плаќање
Системот на плаќање е базиран на СМС. Цената и видот на плаќање (МТ, МО) ги одредува државата во која живее корисникот. Ако корисникот испраќа СМС од мобилна мрежа надвор од неговата држава, ризикува да не добие пристапен код за неговите резултати.
Сервисни трошоци за iqbattle.eu: 3 евра + ДДВ (освен ако не е поинаку одредено во неговата држава)
6. Заштита на личните податоци, авторски права

Администраторот го задржува правото да го анализира однесувањето на корисниците вклучени во битката за IQ и да го споделува со трети лица, исклучиво како група податоци од кои не може да се открие идентитетот на одредено лице.

7. Поддршка

Контакт за технички прашања:
Е-меил: support@iqbattle.eu

Ревидирано и издадено на 25 ноември 2010 год.
Овие услови стапуваат во сила на 25 ноември 2010 год.
Издавач: IQBATTLE.EU (c) 2010-2011